Opći trgovački termini i uvjeti

1. Područje valjanosti

Dobave, usluge i ponude našeg poduzeća izvode se isključivo na temelju ovih poslovnih uvjeta; suprotne uvjete i uvjete koji odstupaju od naših poslovnih uvjeta, te uvjete određene od naših poslovnih partnera ne
priznajemo, izuzev kada je Klingspor izričito pismeno potvrdio njihovu valjanost. Ispunjenje ugovora s naše strane ne vrijedi kao pristanak na ugovorene uvjete ako odstupaju od naših poslovnih uvjeta. Ti poslovni uvjeti vrijede kao okvirni dogovor i za sve daljnje pravne poslove između ugovornih stranaka.

2. Sklapanje ugovora

Ugovorena ponuda ugovornog partnera mora imati Klingspor-ovu potvrdu narudžbe. Sklapanje ugovora rezultira i otpremom robe koju je ugovorni partner naručio.

3. Cijena

Sve naše navedene cijene vrijede franko skladište proizvođača (EXW), ukoliko nije posebice drugačije određeno, bez zakonskog propisanog poreza na promet. Najmanja vrijednost po narudžbi za pošiljke u Hrvatsku iznosi 200.- EUR; Za narudžbe ispod 200.- EUR neto u Hrvatsku, naplaćujemo paušalnu naknadu od 10.- EUR neto, bez PDV-a. Obračunavaju se cijene koje vrijede na dan otpreme. Na želju naručitelja, izvršena posebna odnosno ubrzana vrsta otpreme dodatno se naplaćuje, također i u slučaju, ako dostavljamo besplatno.

4. Ambalaža, otprema, prijelaz opasnosti

Pridržavamo pravo na proizvodno i ambalažno uvjetovana odstupanja od naručene količine. Klingspor može slobodno birati prijevozno sredstvo, ukoliko nije bilo drugačije dogovoreno. Opasnost prelazi na ugovornog partnera predajom robe špediteru ili prijevozniku, međutim najkasnije prilikom napuštanja naše tvornice.

5. Uvjeti plaćanja

Kada nema individualnih međusobnih pismenih dogovora, u pravilu vrijede za potraživanja u Austriji slijedeći uvjeti plaćanja: Uplata se mora izvršiti u roku od 30 dana od datum računa. Uplata ugovornog partnera je izvršenu i vrijedi tek od trenutka kada sredstva dospiju na naš račun. Kod kašnjenja uplate od strane ugovornog partnera, imamo pravo obračunati zatezne kamate koje su za 10% iznad tada važeće temeljne kamatne stope Austrijske narodne banke.

6. Odstup od ugovora

Zbog važnih razloga, naročito u slučaju osjetnog pogoršanja gospodarskog položaja ugovornog partnera, stečaja ili odbijanja stečajnog postupka zbog nedovoljne imovine dužnika i kod kašnjenja ugovornog partnera prilikom uplate, Klingspor može odstupiti od ugovora. Kod kašnjenja ugovornog partnera kod uplate, Klingspor je razriješen svih daljnjih obveza za usluge ili dobave i ima pravo zadržati još neizvršene dostave ili neobavljene usluge i zahtijevati predujam, odnosno osiguranje, ili nakon određivanja primjerenog naknadnog roka odstupiti od ugovora. Ako ugovorni partner – a da za to nije imao pravo odstupi od ugovora, ili želi njegovo poništenje, Klingspor može po svom izboru zahtijevati ispunjenje ugovora ili pristati na poništenje ugovora; u zadnjem slučaju ugovorni partner mora, po izboru Klingspor-a, platiti paušalnu ili ugovornu kaznu u visinu 15% bruto iznosa fakture ili stvarnu nastalu štetu.

7. Troškovi opominjanja i unovčenja

Ugovorni se partner obvezuje da će u slučaju kašnjenja kod uplate platiti dokazano nastale troškove vjerovnika za opomene, unovčavanje i sudske troškove, ukoliko su potrebni za racionalno ostvarivanje prava.

8. Dobavni rokovi

Dogovoren dobavni rok vrijedi samo približno. Dobavni rok počinje danom kada je podnijeta pismena suglasnost između Klingspor-a i naručitelja glede narudžbe, uključujući sve tehničke detalje. Dobavni se rok produžava u svim primjerima nastupanja više sile te zbog drugih nepredvidivih događaja na koje ne možemo utjecati, kao na primjer smetnje u proizvodnji, prekidi rada u tvornici, štrajkovi, prekid dobave energije. U tim slučajevima ugovorni patner može nakon postavljanja primjerenog naknadnog roka, odstupiti od ugovora, a pritom je pravo na odštetu izričito isključeno.

 9. Mala odstupanja usluga

Malene, za ugovornog partnera podnošljive promjene naših usluga i dobavnih obveza (na primjer odstupanje u boji, izgledu i dimenzijama) vrijede već unaprijed za odobrene.

10. Garancija

Izvana primjetne greške ugovorni partner mora reklamirati u roku od 10 dana nakon prijema robe. Ako ugovorni partner u garancijskem roku utvrdi skrivene mane, ili nedostatatke zajamčenih svojstava, mora nas o tome odmah obavijestiti. Za sve primjere opravdanih reklamacija Klingspor se, uz isključenje dajnjih zahtjeva, obvezuje na nadomjesnu dostavu, odnosno popravak u našoj tvornici. Ako nadomjesnu dostavu ili popravak u našoj tvornici nije moguće izvesti u primjerenom roku, pridržavamo pravo izbora između sniženja prodajne cijene ili odstupanja od ugovora. Garancijski rok za sve reklamacije je jedna godina od otpreme robe.

11. Jamstvo, odšteta

U slučaju malog nemara, isključeni su svi odštetni zahtjevi. Postojanje malog ili teškog nemara mora dokazati oštećenik. Posredovanjem ponuda, informativnog gradiva, cjenika, odnosno dobavom brusnih materijala ili savjetovanjem u okviru servisne službe ne preuzimamo nikakvo jamstvo za upotrebu odnosno način upotrebe dobavljenih brusnih materijala, ako na to nismo izričito pristali. Ugovorni partner mora se u svakom slučaju uvjeriti u uporabnost dobavljenih brusnih materijala za njegove predviđene namjene upotrebe. Ugovorni partner preuzima odgovornost da pri daljnjem izručenju, odnosno otuđenju konačnom potrošaču istog poduči o pravilnoj upotrebi i upozori ga na pogrešnu upotrebu.

12. Jamstvo za proizvode

Regresna potraživanja u smislu 12. članka Zakona o jamstvu za proizvode, isključena su, osim kada regresni korisnik dokaže da je greška nastala u našoj sferi i da je posljedica barem teške nemarnosti.

13. Pridržavanje vlasničkog prava i njegovo ostvarivanje

Svu robu dobavljamo uz pridržavanje vlasničkog prava i ostaje naše vlasništvo do potpune uplate. Kod ostvarivanja pridržavanja vlasničkog prava radi se o odstupanju od ugovora samo u slučaju ako je to izričito navedeno. Kod ponovnog preuzimanja robe imamo pravo naplatiti nastale transportne i manipulativne troškove. Kod zahvata trećih osoba na robu pridržavanjem vlasničkog prava – posebice u slučaju ovrhe - kupac se obvezuje da će upozoriti na naše vlasništvo i o tome nas odmah obavijestiti. Kupac nosi cijeli rizik za robu s pridržanim vlasničkim pravom, posebice za opasnost propadanja, gubljenja ili pogoršanja.

14. Odstup potraživanja, obračunavanje potraživanja

U slučaju isporuke uz zadržavanje prava vlasništva, kupac nam ustupa svoja potraživanja prema trećim osobama, ukoliko ona proizlaze iz prodaje ili preradom naše robe, do potpune uplate svih naših potraživanja. Potraživanja prema nama se ne mogu ustupiti bez našeg izričitog pristanka. Nije dopušteno prebijanje potraživanja protutražbinama ugovornog partnera jer iste osporavamo.

15. Važeće pravo, nadležnost suda

Vrijedi austrijsko pravo, izričito je isključena valjanost Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe. Ugovorne stranke dogovaraju austrijsku domaću sudsku nadležnost. Klingspor pridržava pravo na tužbu u mjestu sjedišta uprave ugovornog partnera.

16. Zaštita podataka, promjena adrese, autorska prava

Ugovorni partner je suglasan da se osobni podaci koje sadrži kupoprodajni ugovor kod izvršavanja ugovora čuvaju kod nas i obrađuju pomoću potpore računala. Ugovorni partner nam mora javljati promjene svoje poslovne adrese, sve dok pravni posao, koji je predmet ugovora, nije potpuno izvršen s obje strane. Ako takva obavijest nije izvršena, izjave vrijede za dostavljene i ako su bile poslane na zadnju javljenu adresu.

Nacrti, skice i druge tehničke podloge te uzorci, katalozi, prospekti, slike i slično ostaju uvijek naše intelektualno vlasništvo; kupac na njima ne pridobija nikakva prava upotrebe ili iskorištavanja u bilo kakvom obliku.

 

Klingspor Schleifwerkzeuge GmbH

Isključujemo jamstvo za tiskarske greške.